NAWIGACJA
POLECAMY
W CO WIERZYMY...
Na tej stronie znajdziesz podstawowe informacje dotyczące tego w co wierzymy.
Miłej lektury:

Wynanie wiary Kościoła Zielonoświątkowego w RP - CREDO
 • Wierzymy, że Pismo Święte - Biblia - jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.
   
 • Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
   
 • Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
   
 • Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w Ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.
   
 • Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.
   
 • Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.
   
 • Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.
   
 • Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.
   

 
Kim są zielonoświątkowcy
- dr Edward Czajko
 
Lesslie Newbigin, anglikanin, pełniący swego czasu funkcję biskupa w Zjednoczonym Kościele Indii Południowych, a następnie zastępcy sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów, w swojej pracy pt. "The Household of God" (pierwsze wydanie rok 1953) [1] napisał, że widzi w chrześcijaństwie współczesnym, dzisiejszym trzy nurty. Newbigin zwrócił uwagę na to, że we współczesnym ruchu ekumenicznym "przynajmniej wówczas odbywa się w zasadzie dialog między dwoma nurtami chrześcijaństwa, a mianowicie między katolicyzmem a protestantyzmem. Prawosławie zaliczył autor do nurtu katolickiego. Jednakże obraz chrześcijaństwa dzisiaj - mówi Newbigin - ograniczony do tych dwóch nurtów, nie jest pełny. Albowiem - powiada dalej - istnieje trzeci nurt tradycji chrześcijańskiej: nurt pentekostalny - zielonoświątkowy.
 
Nurt trzeci, pentekostalny, posiada również - jak oba poprzednie - swoją specyfikę. Tak jak katolicki nurt chrześcijaństwa podkreśla przekazaną strukturę kościelną, świadcząc przede wszystkim o tym, że Kościół jest Ciałem Chrystusowym, do którego ludzie zostają włączeni przez sakramentalną partycypację w historycznej instytucji; jak nurt protestancki, z kolei, chce być nosicielem przekazanego przesłania, akcentując tę ważną prawdę, że Kościół jest zgromadzeniem wierzących, włączonych w Chrystusa przez słuchanie i uwierzenie Ewangelii, tak nurt zielonoświątkowy uznaje za swój centralny element przekonanie, że życie chrześcijańskie jest sprawą przeżywania obecności i mocy Ducha Świętego, i dlatego Kościół to przede wszystkim KOINONIA czyli społeczność Ducha Świętego.
 
czytaj dalej...
W co wierzą zielonoświątkowcy?
prezb. Zdzisław Józefowicz
 
Zapytajmy najpierw, kim są zielonoświątkowcy. Jedna z definicji brzmi następująco: "Zielonoświątkowcami są ci, którzy nauczają co najmniej o dwóch następujących po sobie i odrębnych doświadczeniach religijnych w życiu chrześcijanina - chodzi o odrodzenie, chrzest w Duchu Świętym. Drugie przeżycie jest zazwyczaj, choć nie zawsze, łączone z mówieniem innymi językami" (Walter Hollenweger)1.
 
Kościół Zielonoświątkowy na świecie jest niezwykle zróżnicowany. Nie ma jednolitej doktryny, która obowiązywałoby cały ruch zielonoświątkowy. Wydaje się, że jest to jedna z charakterystycznych cech tego ruchu. Każdy z Kościołów odwołuje się jednak do Pisma Świętego jako normy wiary i postępowania. Akceptuje biblijną naukę o zbawieniu i usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę, odkrytą na nowo przez Reformację XVI w.
 
Kościół Zielonoświątkowy w Polsce posługuje się w sprawach organizacyjnych Prawem Wewnętrznym. W sytuacjach szczególnych sięga do wykładni zawartej w oświadczeniach, które przedstawia Komisja Doktrynalna Kościoła. W sensie praktycznym podstawą, na której opiera się wykładnia wiary, jest Credo Kościoła. Jego doktryna wynika zatem bezpośrednio z rozumienia Pisma Świętego oraz z wykładni Wyznania wiary, które brzmi:
 
1. Wierzymy, że Pismo Święte - Biblia - jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.
 
W artykule pierwszym kładziemy akcent na Biblię jako Słowo Boga, nieomylne i natchnione przez Ducha Świętego. Pismo Święte jest wystarczającą normą poznania, wiary i posłuszeństwa, które stanowią o zbawieniu. Do jego właściwej interpretacji potrzebujemy oświecenia Ducha Świętego. Pismo Święte, czyli zapisane Słowo Boże, jest akceptowane w całości, poza księgami apokryficznymi (w Kościele katolickim zwanymi księgami deuterokanonicznymi). Tworzy je 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu.
 
2. Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
 
Mimo iż Biblia nie używa określenia "Trójca", to jednak wierzymy w Trójcę Świętą. Wyznajemy wiarę w jedynego, żywego i prawdziwego Boga. Bóg objawił się jako Byt wiecznie istniejący w doskonałej jedności trzech Osób - jako Ojciec i Syn, i Duch Święty.
 
3. Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
 
Jezus Chrystus jest jednorodzonym Synem Bożym - odwiecznym i wcielonym Słowem Boga - który się począł z Ducha Świętego i narodził się z Marii Dziewicy. Ma dwie natury - boską i ludzką, jest Synem Bożym i Synem Człowieczym. Poniósł On śmierć na krzyżu za grzech świata i zmartwychwstał w ciele dla usprawiedliwienia wierzących. Po zmartwychwstaniu Jezus Chrystus wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca, skąd przyjdzie powtórnie. Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem.
 
Obcy jest Kościołowi kult świętych, jak i kult maryjny, jako stojący w sprzeczności z drugim przykazaniem Dekalogu (Wj 20,4-6). Z punktu widzenia chrześcijaństwa nowotestamentowego, mariolatria narusza chrześcijańską zasadę oddawania czci wyłącznie Bogu. Okazujemy Marii szacunek jako matce Jezusa, jest ona dla nas niewiastą prostej, ufnej wiary i zupełnego posłuszeństwa, której pamięć czcimy z dziękczynieniem Bogu i której poddanie się suwerennej woli Bożej staramy się naśladować.
 
4. Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.
 
Kolejny artykuł Wyznania wiary podkreśla elementy soteriologiczne, to znaczy dotyczące naszego zbawienia. Człowiek został stworzony przez Boga jako istota prawa i czysta, ale przez grzech utracił pierwotną społeczność z Bogiem. Grzech objął wszystkich ludzi, a jego konsekwencją stała się śmierć (cielesna i duchowa). Zbawienie dokonało się przez śmierć Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego, na krzyżu i jest dostępne każdemu człowiekowi przez wiarę. Skutkiem zbawczej wiary jest usprawiedliwienie, odrodzenie, usynowienie i uświęcenie.
 
Z Wyznania wiary wynika, że Kościół uznaje dwa sakramenty, częściej nazywane ustanowieniami Chrystusowymi, to jest Chrzest i Wieczerzę Pańską.
 
Kościół Zielonoświątkowy uznaje i praktykuje chrzest wiary (w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego) przez zanurzenie (w baptysterium lub naturalnym zbiorniku wodnym). Chrzest "wyraża posłuszeństwo wierzącego wobec Słowa Pana, jego świadectwo przed Bogiem i ludźmi o przeżyciu zbawienia i odpuszczeniu grzechów oraz jego ślub dozgonnej wierności Bogu"2.
 
Wieczerza Pańska to widzialne Słowo, przez które Kościół głosi śmierć Jezusa Chrystusa. Jest ona sprawowana i udzielana pod dwiema postaciami: chleba i wina. Obecność Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej jest rzeczywista, ale duchowa, nie materialna. Wieczerza Pańska nie jest składaniem Chrystusa w ofierze i nie ma w niej żadnej innej ofiary poza "ofiarą uwielbienia i dziękczynienia" (Hbr 13,15), jaką chrześcijanie nieustannie składają Bogu za Jezusa Chrystusa.
 
"Elementy Wieczerzy Pańskiej, chleb i wino, w taki sposób odnoszą się do Chrystusa, że można je nazywać Jego Ciałem i Krwią (1 Kor 10,16), choć w swojej istocie i naturze nie przestają być nadal rzeczywistym chlebem i winem. Spożywanie chleba i picie wina podczas Wieczerzy Pańskiej musi być połączone z wiarą, gdyż elementy te same w sobie nie mają mocy sprawczej, a stają się sądem dla tych, którzy podchodzą do tych świętych znaków bez wiary"3.
 
5. Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.
 
Podkreślamy bardzo ważny element naszego duchowego życia, dotyczący przeżyć związanych z osobą Ducha Świętego. Jesteśmy jednak dalecy od dogmatyzowania chrztu w Duchu Świętym, jak i darów Ducha Świętego.
 
Chrzest Duchem Świętym jest udzieleniem duchowych darów łaski, czyli charyzmatów, ku budowaniu Ciała Chrystusowego - Kościoła, dla skutecznej służby i świadectwa. Istotną cechą pobożności zielonoświątkowej jest głośna modlitwa (indywidualna i wspólna) w czasie nabożeństw. W modlitwie może pojawić się glossolalia (mówienie w innym, niewyuczonym języku), a także proroctwa i poselstwa.
 
6. Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.
 
Założycielem i Głową Kościoła jest Jezus Chrystus. Do Kościoła Powszechnego należą ludzie wierzący i odrodzeni z Ducha Świętego, zarówno żyjący na ziemi, jak i ci, którzy "zasnęli w Chrystusie".
 
Kościół lokalny nazywa się zborem. Do budowania Kościoła, Ciała Chrystusowego, Bóg ustanowił odpowiednie służby, np. biskupów, prezbiterów, pasterzy, nauczycieli, ewangelistów, diakonów.
 
7. Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.
 
Praktyką wynikającą z przywileju modlitwy jest wiara w uzdrowienie ciała przez modlitwę wiary, wspieraną nałożeniem rąk lub namaszczeniem olejem ku uzdrowieniu.
 
8. Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.
 
Bóg wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził świat przez Jezusa Chrystusa. Dziedzictwem sprawiedliwych będzie "nowe niebo i nowa ziemia, w których sprawiedliwość mieszka", a niesprawiedliwych - "jezioro ogniste" (2P 3,13; Obj 20,15).
 
ŻYCIE RODZINNE I SPOŁECZNE
 
Małżeństwo i etyka seksualna
 
Małżeństwo w ujęciu Kościoła Zielonoświątkowego nie jest traktowane jako sakrament. Jest zawierane przez ślubowanie i modlitwę nowożeńców oraz modlitwę i błogosławieństwo duchownego. Może ono być zawarte tylko między jednym mężczyzną i jedną kobietą. Zasadą małżeństwa jest jego nierozerwalność. Nie uznajemy związków homoseksualnych. W planowaniu rodziny kierujemy się zasadą prokreacji, dopuszczającą antykoncepcję za wyjątkiem środków wczesnoporonnych. Aborcja jest grzechem (Rdz 1,28; Wj 20,13)4. Dzieci, zgodnie z przesłaniem Pisma Świętego, powierzamy Panu wraz z modlitwą o Boże błogosławieństwo (Mt 19,13-15). Uroczystość ta nie jest substytutem Chrztu, lecz modlitwą zboru o Boże błogosławieństwo dla dziecka i jego rodziców5.
 
Eutanazja i bioetyka
 
Obce jest nam przyzwolenie na eutanazję, gdyż dawcą życia jest Bóg i tylko Jemu przysługuje prawo dysponowania naszym życiem. Nie wyrażamy zgody na manipulacje genetyczne, które mogłyby służyć czemuś więcej niż ratowaniu życia ludzkiego. W tych dwóch kwestiach Kościół jeszcze nie wyraził swego stanowiska w formie oświadczenia, jest to więc opinia przewodniczącego Komisji Doktrynalnej.
 
Zielonoświątkowcy stawiają sobie wysokie wymagania moralne, starając się je realizować w praktyce. Naruszanie przyjętych norm powoduje dyscyplinowanie wiernego aż do wykluczenia ze wspólnoty.
 
Przedstawione zasady są niejako kręgosłupem, na którym opiera się praktyka naszej wiary, w której zawsze odwołujemy się do Pisma Świętego.
 
Opr. prezb. Zdzisław Józefowicz
- przewodniczący Komisji Doktrynalnej, pastor zboru w Bydgoszczy
 
Żródło: Miesięcznik "Chrześcijanin" nr 7-8/2003
 
Przypisy:
1. E. Czajko, Kościół Zielonoświątkowy. Zbór Stołeczny w Warszawie, Warszawa 2003.
2. M. Kwiecień, Zielonoświątkowcy, "Jednota" 8-9/1991.
3. Stanowisko Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce w sprawie Wieczerzy Pańskiej, przyjęte w dniu 18.09.2002 r., "Chrześcijanin" 3-4/2003, s. 9.
4. Por. Stanowisko Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce w sprawie małżeństwa, rozwodu, powtórnego małżeństwa oraz planowania rodziny, przyjęte w dniu 9.02.1998 r., w: "Studia i Dokumenty Zielonoświątkowe", z. 1, Warszawa 2002.
5. Por. Stanowisko Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce w sprawie Chrztu i błogosławieństwa dzieci, przyjęte w dniu 21.05.2003 r.
Tekst i logo naszych celów Zborowych:
 
ewangelizować zgubionych
budować wierzących
pomagać potrzebującym
MAŁE GRUPY
Spotkania małych grup
 
Terminy oraz miejsca spotkań małych grup uzgadniane i podawane są na bieżąco.
MODLITWA...
Spotkanie modlitewne
 
Każdy poniedziałek, o godz. 19:00
w kaplicy przy ul. Lubelskiej 74.
szablony
COPYRIGHT BY HTTP://POJEDNANIE.KZ.PL ALL RIGHTS RESERVED.